Jaarstukken 2019
portal

Paragrafen

Paragraaf Weerstandsvermogen en Risicobeheersing

Het beleid voor weerstandsvermogen en risicobeheersing is wettelijk verankerd in het Besluit Begroten en Verantwoorden en in het eigen beleid van de provincie in de vorm van de financiële verordening en de beleidsnota weerstandsvermogen en risicobeheersing:

In de beleidsnota weerstandsvermogen en risicobeheersing is vastgelegd dat het risicomanagement binnen de provincie dient te worden ontwikkeld tot een meer onderbouwde en integrale systematiek voor risicobeheersing, waarbij er een duidelijke relatie wordt gelegd tussen risico`s, risicobeheersing en de benodigde risicobuffers. Dit alles om het beslag op beschikbare middelen meer in balans te brengen met voorziene risico`s en de transparantie, wendbaarheid en flexibiliteit te vergroten.

Het huidige beleid ten aanzien van het weerstandsvermogen is behoedzaam: er wordt een weerstandsratio van >2 aangehouden. Dat wil zeggen dat voor iedere euro die de provincie als risico loopt, er tenminste twee euro als weerstandscapaciteit tegenover staan. De weerstandscapaciteit bestaat uit de beschikbare en beschikbaar te maken middelen om de financiële gevolgen van risico`s op te kunnen vangen.

Eveneens is in het huidige beleid vastgelegd dat als een risico zich daadwerkelijk voordoet de volgende volgorde van benadering wordt gevolgd:

  1. eerst wordt gekeken naar de mogelijkheden om tot een niet financiële oplossing te komen, zoals bijstellen van scope/ambitie/tijdspad;
  2. dan wordt geput uit de reserveringen voor (project)risico, onvoorzien en onzekerheidsreserves;
  3. wanneer die niet toereikend zijn, zal naar dat deel van de betreffende programmareserves worden gekeken dat beleidsmatig betrekking heeft op het betreffende doel en waar geen juridisch afdwingbare verplichtingen tegenover staan;
  4. als laatste kan via PS een voorstel worden gedaan op dekking uit de algemene reserve ingeval van risico`s met incidentele effecten. Voor risico`s met structurele effecten wordt via PS een voorstel gedaan voor structurele ruimte in de meerjarenbegroting binnen het desbetreffende begrotingsprogramma.

Wat wilden we bereiken in 2019?

In Begrotingsjaar 2019 is ingezet op:

  • het vergroten van het risicobewustzijn in de gehele breedte en op alle lagen van de organisatie;
  • het verbeteren van de koppeling tussen risico’s en de P&C producten, mede op aanbeveling van de accountant in de managementletter bij de Jaarrekening 2018. Dit heeft als doel een meer realistisch meerjarig beeld te krijgen van de benodigde middelen om risico`s te kunnen dragen en wat de effecten van risico`s zijn op kasritmes en financiële prognoses.

Wat hebben we bereikt in 2019?

De volgende resultaten zijn geboekt:

  • Bij verschillende beleidsafdelingen zijn stappen gezet om het risicomanagement (meer) expliciet en structureel in te zetten. Dit draagt bij aan een beter inzicht in de aanwezige risicoreserveringen waardoor ook een betere koppeling gelegd kan worden met de P&C producten.
  • Bij de investerings- en onderhoudsprojecten is gestuurd op een verbetering van de kwaliteit van informatie. Onder andere door te investeren in opleiding van zowel risicoadviseurs als project- en beleidsmedewerkers, de verdere implementatie van een risicoregistratiesysteem en uniformering van de risicomanagementmethodiek op operationeel niveau.
  • Er is een dashboard risicomanagement in ontwikkeling voor investerings- en onderhoudsprojecten dat inzicht geeft in de verhouding tussen totale projectkosten en de aanwezige risicoreservering in een project. Dit leidt tot betere stuur- en beheersinformatie op project- en programmaniveau. Tegelijkertijd vraagt dit om een normering of kaders voor een acceptabel risiconiveau.
  • De systematiek voor het reserveren voor risico’s voor de verschillende financiële instrumenten (investeringen, fondsen, exploitatie, subsidies) is op hoofdlijnen in kaart gebracht. Dit vormt de aanzet voor het herijken van het beleid ten aanzien van risicobeheersing en weerstandsvermogen als onderdeel van het opstellen van een integrale financiële verordening. In december is dit onderwerp besproken met een werkgroep van Provinciale Staten en is richting gegeven aan het toekomstig risicomanagementbeleid.
Deze pagina is gebouwd op 06/25/2020 07:13:43 met de export van 06/25/2020 06:57:43