Jaarstukken 2019
portal

Jaarrekening 2019

4. Algemene dekkingsmiddelen en EMU-saldo

(bedragen x € 1.000)

Jaarrekening 2018

Primaire Begroting 2019

Wijziging Voorjaarsnota

Wijziging Najaarsnota

Bijgestelde Begroting 2019

Realisatie

Verschil begroot vs realisatie

Overige algemene dekkingsmiddelen

367

522

812

0

1.334

15.838

-14.503

Provinciefonds

270.768

276.284

-1.950

-692

273.642

280.711

-7.069

Saldo van de financieringsfunctie

123

0

0

0

0

122

-122

Lokale heffingen

339.285

340.050

-2.500

0

337.550

341.926

-4.376

Dividend

1.544

1.000

740

0

1.740

1.765

-25

Totaal

612.088

617.856

-2.898

-692

614.266

640.362

-26.096

In verband met de herindeling Vijfheerenlanden is een deel van de provinciale activa in het Merwedekanaal volgens de wet ARHI geen activa meer van provincie Zuid-Holland. Deze worden overgedragen aan de provincie Utrecht. Dit leidt tot een vordering van € 14,5 mln

Ten opzichte van de bijgestelde Begroting 2019 zijn de uitkeringen uit het provinciefonds in totaal € 7,1 mln hoger uitgevallen. Van dit bedrag is € 4,9 mln extra decentralisatie-uitkeringen die in de Decembercirculaire zijn toegevoegd. Het gaat hierbij om de volgende uitkeringen :

€ 3,9 mln    MKB Innovatiestimulering Topsectoren
€ 0,3 mln   Versnelling Flexwonen
€ 0,43 mln   NL DIGIbeter innovatiebudget
€ 0,06 mln   Regionale investeringstafels
€ 0,18 mln   Woondeal Zuid-Holland
€ 0,05 mln   Toolontwikkeling Smart en Circulair SMITZH
€ 0,02 mln    Gebiedsuitwerking Westland (greenports)

Daarnaast heeft in de Decembercirculaire een correctie plaatsgevonden op de maatstaven provinciespecifiek vaste bedragen en MRB-capaciteit naar aanleiding van de overgang van Vijfheerenlanden naar de provincie Utrecht. In de Meicirculaire 2019 waren slechts enkele maatstaven in het provinciefonds aangepast, dit is in deze circulaire rechtgetrokken. De Algemene uitkering 2019 is met € 3 mln gestegen ten opzichte van de Septembercirculaire.

De afrekening van het provinciefonds 2018 zorgt voor een nadeel van € 0,8 mln.

De extra baten in de lokale heffingen ten opzichte van de bijgestelde begroting worden veroorzaakt door een meeropbrengst van € 4,4 mln van de opcenten op de Motorrijtuigenbelasting.

Deze pagina is gebouwd op 06/25/2020 07:13:43 met de export van 06/25/2020 06:57:43