Jaarstukken 2019
portal

Paragraaf Weerstandsvermogen en Risicobeheersing

Risico's

17b.

De Europese Commissie kan subsidiabiliteit van uitgaven betwisten (programma periode 2007-2013)

Risico

De provincie loopt bij Europese projecten (voor de onderdelen waarvoorzij (eind)verantwoordelijk is) het risico dat uitgaven achteraf als niet-subsidiabel worden aangemerkt.

Oorzaken

  • Bij indiening van declaraties bij het betreffende programma blijkt dat niet is voldaan aan de administratieve eisen.
  • Bij een afgesloten Europees subsidieproject is het risico dat achteraf uitgaven voor van het project niet-subsidiabel worden geacht naar aanleiding van een extra controle.

Gevolg(en)

  • De provincie krijgt (maximaal) het relatieve aandeel van de Europese subsidie in de gemaakte uitgaven niet vergoed.
  • Het teruggevorderde bedrag kan oplopen tot 100% van de ontvangen subsidie. Subsidies kunnen tot vijf jaar na afsluiting van het subsidieprogramma worden teruggevorderd.

Achtergrond-
informatie

Niet van toepassing.

Maatregelen

Zorg dragen voor een goede archivering van al afgerekende projecten naar de maatstaven van de Europese Commissie.

Status risico

In totaal heeft de provincie in de vorige programmaperiode 2007-2013 € 6,7 mln aan Europese financiering ontvangen voor deelname aan 5 projecten in 2 verschillende programma’s. De vijfjaarstermijn is nog niet bij alle projecten verlopen en subsidies kunnen nog worden teruggevorderd. De impact van dit risico wordt geschat op maximaal € 3,8 mln met een kans van 0-25%. In 2019 is dit risico niet opgetreden.

Deze pagina is gebouwd op 06/25/2020 07:13:43 met de export van 06/25/2020 06:57:43