Jaarstukken 2019
portal

Paragraaf Weerstandsvermogen en Risicobeheersing

Risico's

17a.

De Europese Commissie kan subsidiabiliteit van uitgaven betwisten (programma periode 2014-2020)

Risico

De provincie loopt bij Europese projecten (voor de onderdelen waarvoorzij (eind)verantwoordelijk is) het risico dat uitgaven achteraf als niet-subsidiabel worden aangemerkt

Oorzaken

  • Bij indiening van declaraties bij het betreffende programma blijkt dat niet is voldaan aan de administratieve eisen
  • Bij een afgesloten Europees subsidieproject is het risico dat achteraf uitgaven voor het project niet-subsidiabel worden geacht naar aanleiding van een extra controle

Gevolgen

  • De provincie krijgt (maximaal) het relatieve aandeel van de Europese subsidie in de gemaakte uitgaven niet vergoed.
  • Subsidies kunnen, zelfs vijf jaar na afsluiting van het subsidieprogramma, worden teruggevorderd. Het teruggevorderde bedrag kan oplopen tot 100% van de ontvangen subsidie.

Achtergrond
informatie

Niet van toepassing.

Maatregelen

  • Bewaking van de subsidiabiliteit van uitgaven door goede projectvoorbereiding en -selectie.
  • Het steunpunt subsidies van de provincie bewaakt op actieve wijze dat voldaan wordt aan de eisen van de Europese Unie.
  • Voortdurende bewaking van de procedures voor indiening van tussentijdse declaraties.
  • Zorg dragen voor een goede archivering van al afgerekende projecten naar de maatstaven van de Europese Commissie.

Status risico

In de huidige programmaperiode 2014-2020 is de provincie op dit moment financieel betrokken bij 10 verschillende projecten, in 6 verschillende programma’s. Hiervan zijn 9 projecten momenteel nog in uitvoering. Het is waarschijnlijk dat de provincie het komend jaar in nog een aantal Europese projecten gaat deelnemen. De provincie ontvangt voor deelname aan de huidige 10 projecten in totaal € 6,47 mln. Aangezien het risico verspreid is over meerdere projecten en programma’s, wordt de impact van het risico geschat op 50% van het totale subsidiebedrag met een kans van 25-50%. In 2019 is dit risico niet opgetreden.

Deze pagina is gebouwd op 06/25/2020 07:13:43 met de export van 06/25/2020 06:57:43