Jaarstukken 2019
portal

Paragrafen

Paragraaf Lokale heffingen

De paragraaf Lokale heffingen bevat informatie over de heffingen die Zuid-Holland oplegt op basis van door Provinciale Staten vastgestelde verordeningen. Het gaat hierbij om de opcenten op de motorrijtuigenbelasting, precariobelasting, legesverordening Omgevingsrecht (Wabo), legesverordening Wet natuurbescherming Zuid-Holland 2017 en de heffing voor grondwaterbeheer. De opbrengsten uit de opcenten en precario dienen als algemeen dekkingsmiddel; de inkomsten uit de overige drie heffingen dienen als dekkingsmiddel voor de uitvoering van specifieke activiteiten.

Programma
(bedragen x € 1.000)

Jaarrekening 2018

Primaire Begroting 2019

Bijgestelde Begroting 2019

Jaarrekening 2019

Verschil begroot vs realisatie

Grondwaterbeheer

451

490

430

430

0

Opcenten motorrijtuigenbelasting

338.252

339.000

336.500

340.853

-4.353

Precario en leges

1.034

1.050

1.050

1.073

-23

Uitvoering WABO

3.031

3.200

3.200

1.344

1.856

Wet Natuur

287

480

370

209

161

Totaal

343.055

344.220

341.550

343.909

-2.359

Verordening op de heffing van de opcenten op de hoofdsom van de Motorrijtuigenbelasting
Het belastinggebied van de provincies is voor algemene belastingen beperkt tot de opcenten op motorrijtuigenbelasting en precariobelasting. De opcenten genereren de grootste opbrengst. In 2019 was dit
€ 340,8 mln, terwijl in de begroting na wijziging € 336,5 mln is begroot. In 2018 was de opbrengst uit opcenten € 338,2 mln. Deze stijging van de opbrengsten ten opzichte van vorig jaar en ten opzichte van de begroting wordt verklaard door een sterke toename in het wagenpark.

Het opcententarief wordt door Provinciale Staten vastgesteld. Dit mag het wettelijk maximum niet overschrijden. Het maximum is voor 2019 vastgesteld op 113,2 opcenten, daar zit met een tarief van 90,4 provincie Zuid-Holland nog ruim onder.

Het tarief heeft zich in de provincie Zuid-Holland de afgelopen collegeperiode als volgt ontwikkeld:

Jaar

2016

2017

2018

2019

Tarief

92

91,4

90,4

90,4

In het Hoofdlijnenakkoord 2015-2019 is het tarief met 3 eenheden verlaagd naar 92 opcenten. Daarna is het tarief drie maal verder verlaagd, namelijk bij;

  • De intensiveringsimpuls voor een "Slimmer, schoner, sterker Zuid Holland` in 2016. Het tarief is vanaf 2017 structureel vastgesteld op 91,7 opcenten;
  • De Kadernota 2016, naar aanleiding van het amendement `Tijdelijke verlaging opcenten` is het tarief incidenteel voor de periode 2017-2019` vastgesteld op 91,4 opcenten;
  • De behandeling van de Begroting 2018: het tarief is voor 2 jaar (2018 en 2019) vastgesteld op 90,4 (amendement ‘extra GS voorstellen Begroting 2018’).

Ontwikkeling wagenpark:

Er staan eind 2019 in Zuid-Holland iets minder dan 1,6 miljoen personenauto’s geregistreerd in 36 gewichtsklassen. 81.000 van deze auto’s zijn vrijgesteld van opcenten en 12.000 betalen een half tarief. De ontwikkeling van het wagenpark is positief. Zowel landelijk als in Zuid-Holland is de afgelopen jaren een gelijkmatige groei van het wagenpark zichtbaar.

Raming inkomsten:

Het verloop van toekomstige inkomsten uit opcenten is voor de lange termijn moeilijk te voorspellen. Dit komt met name door de aanstaande ontwikkelingen rond de van heffing vrijgestelde elektrische voertuigen. Voor de jaren 2019 en 2020 is de verwachting dat de impact niet groot is en zal het Rijk geen compensatie bieden. Vanaf 2021 neemt door het Klimaatakkoord van het Rijk de invloed van elektrische voertuigen op de inkomsten voor de provincie waarschijnlijk toe.

Begin 2020 heeft de belastingdienst een prognose opgesteld van de te verwachten inkomsten uit de opcenten. Dit bedraagt voor 2020 € 341 mln.

In financiële begroting toelichting op de baten en lasten vindt u meer informatie over de opcenten Motorrijtuigenbelasting.

Verordening precariobelasting Zuid-Holland
De provincie heft precariobelasting ‘voor het hebben van voorwerpen onder, op of boven voor de openbare dienst bestemde provinciale grond’. In de bij de Verordening precariobelasting behorende tarieventabel zijn de belastbare feiten en tarieven opgenomen. In 2019 zijn de tarieven voor de precariobelasting niet geïndexeerd. Voor 2020 is geen voorstel voor aanpassing van de tarieven gedaan.

Legesverordening Omgevingsrecht (WABO)
Met de inwerkingtreding van de Wabo (Wet algemene bepalingen omgevingsrecht) per 1 oktober 2010 heft de provincie leges om aanvragen voor een omgevingsvergunning in behandeling te nemen. De provincie is bevoegd gezag voor het milieudeel IPPC/BRZO (Integrated pollution prevention and control / Besluit risico``s zware ongevallen) en voor de zogeheten BRIKS (bouwen, reclame, inritten, kappen, slopen)-taken. De uitvoering van het bevoegd gezag ligt bij de omgevingsdiensten. De provincie int voor de aanvragen BRIKS de leges, die de kosten hiervoor gedeeltelijk moeten dekken. De Wabo legesverordening is benoemd als Legesverordening Omgevingsrecht provincie Zuid-Holland 2013. De heffingen 2019 zijn opgelegd volgens de bij de verordening behorende tarieventabel.

Heffingsverordening grondwaterbeheer Zuid-Holland
Op grond van de Waterwet en de Grondwaterheffingsverordening Zuid-Holland heft de provincie een belasting per kubieke meter onttrokken grondwater.
Het tarief van de heffing is zodanig vastgesteld dat de opbrengst de gemaakte kosten niet te boven gaat. Het tarief bedraagt € 0,005 per kubieke meter onttrokken hoeveelheid water.

Leges Wet natuurbescherming
In januari 2017 is de Wet natuurbescherming in werking getreden. Hiermee zijn diverse taken op het gebied van de natuurwetgeving gedecentraliseerd naar de provincies. Voor deze nieuwe taken en een deel van de reeds bestaande taken wordt met ingang van 1 januari 2017 leges geheven op grond van de Legesverordening Wet natuurbescherming Zuid-Holland 2017. Bij de inwerkingtreding van de Wet natuurbescherming is een schatting gemaakt van de verwachte inkomsten uit de leges. In de praktijk blijven deze inkomsten achter bij de verwachtingen. Dat wordt onder andere veroorzaakt doordat er relatief veel aanvragen in een categorie vallen die niet legesplichtig is. Ook zijn er in 2019 relatief weinig aanvragen afgehandeld vanwege de stikstofproblematiek.

Deze pagina is gebouwd op 06/25/2020 07:13:43 met de export van 06/25/2020 06:57:43