Jaarstukken 2019
portal

Paragraaf Weerstandsvermogen en Risicobeheersing

Risico's

12.

Lagere uitkering provinciefonds

Risico

De inkomsten uit het provinciefonds wijken af van wat in de meerjarenbegroting geraamd is.

Oorzaken

  • Ontwikkelingen in het accres
  • Ontwikkelingen in de verdeelmaatstaven
  • Effecten van taakmutaties
  • Onderuitputting op de Rijksbegroting

Gevolg(en)

Incidenteel en/of structureel tekort op de begroting.

Achtergrond- informatie

Omdat de uitkering van het provinciefonds afhankelijk is van de totale uitgaven van het Rijk is onderuitputting van het Rijk een risico voor de provincie. Dit wordt ook wel geduid met de term ‘trap-op-trap-af systematiek’.
Elk jaar komen in mei, september en december circulaires uit van het Rijk met daarin de actuele prognose voor de wekelijkse uitkeringen van het provinciefonds. Hiermee verkrijgt de provincie periodiek inzicht in de ontwikkelingen.

Maatregelen

Op basis van de meest recente prognoses wordt in de begroting de uitkering uit het provinciefonds periodiek bijgesteld (op basis van mei, september en december circulaires van het Rijk). Eventuele afwijkingen op de begroting worden bij de jaarrekening opgevangen in de algemene reserve.

Status

In 2019 is de onderuitputting op de Rijksbegroting over 2018 (in de vorm van een verlaging van het accres) geboekt. Ook voor 2020 (en waarschijnlijk de daaropvolgende periode) is het meest reële risico een onderuitputting op de Rijksbegroting. Een afwijking van 1% is voor de provincie in absolute zin een risico van ongeveer € 2,8 mln. Voor het weerstandsvermogen wordt rekening gehouden met een maximale negatieve afwijking van € 5 mln met een kansinschatting van 50-75%.

Deze pagina is gebouwd op 06/25/2020 07:13:43 met de export van 06/25/2020 06:57:43