Jaarstukken 2019
portal

Paragrafen

Paragraaf EU-subsidies

Europese subsidies zijn een belangrijke bron bij de realisatie van onze regionale ambities. In de lopende Europese begrotingsperiode 2014-2020 is inmiddels al voor bijna € 1,3 miljard (peildatum 01-04-2019) aan Europese subsidies geland in Zuid-Holland. Hiermee zal de eindscore’ voor Zuid-Holland in de Europese begrotingsperiode 2014-2020 een stuk hoger uitvallen dan in de begrotingsperiode 2007-2013. Het betreft onder andere middelen voor R&D (Horizon 2020) en Trans-Europese Netwerken. Er zijn ook middelen uit programma’s waarop we als provincie direct invloed hebben. Deze paragraaf biedt hier een overzicht van.

Europese subsidieprogramma’s periode 2014-2020 in relatie tot prestatie-indicator 4.1.7.a
(bedragen x € 1 mln)

Kansen voor West II (EFRO)

33,8

Plattelandsontwikkelingsprogramma POP3 (ELFPO)

28,5

Agrarisch natuur- en landschapsbeheer ANLb (ELFPO)

23,7

Interreg

27,7

Overig

5

Totaal

118,7

Rol provincie
De provincie is op drie manieren betrokken bij projecten die worden gefinancierd met Europese subsidies: door zelf te participeren in een project als eindverantwoordelijke of als partner, door cofinanciering te verlenen aan een project, of door een project te begeleiden. De uitdaging is om de mogelijkheden samen met partners van de provincie te verzilveren. De provincie speelt hierbij een actieve, sturende rol. Binnen diverse programma’s heeft de provincie een rol in de besluitvorming over de toekenning van subsidies. Deze rol is wisselend binnen de verschillende programma’s. Vanaf eind 2015 zijn de eerste Europese projecten binnen de lopende budgetperiode (2014-2020) uitgevoerd. Deze projecten hebben een meerjarig karakter. Voor meer informatie zie de website van de provincie Zuid-Holland.

Realisatie
In de eerste jaren van de huidige Europese begrotingsperiode lag de focus erop voldoende projecten van de grond te krijgen, om zo 100% van het beschikbare budget te benutten. Nu we richting het einde van deze periode gaan, is het van belang de voortgang van de projecten en de benutting (en uitputting) van de voor Zuid-Holland beschikbare budgetten goed te monitoren. Een Europese euro wordt pas gerealiseerd als deze op correcte wijze gedeclareerd en verantwoord is, volgens de vereisten van het betreffende programma. In 2019 liggen we nog steeds op koers om de beschikbare budgetten volledig te benutten. Het is in 2020 nog mogelijk om subsidieaanvragen voor projecten in te dienen, die vervolgens een looptijd hebben van maximaal drie jaar. De volledige € 118,7 mln moet dus pas aan het einde van 2023 zijn benut.

Deze pagina is gebouwd op 06/25/2020 07:13:43 met de export van 06/25/2020 06:57:43