Jaarstukken 2019
portal

Paragraaf Weerstandsvermogen en Risicobeheersing

Risico's

13.

Lagere opbrengsten Motorrijtuigenbelasting (MRB)

Risico

Risico is dat de inkomsten uit de opcenten lager uitvallen dan geraamd.

Oorzaken

  • Afspraken rond het klimaatakkoord en de daarbij behorende vrijstellingen voor elektrische auto’s
  • De opkomst van lease-contracten
  • Verplaatsing van een leasebedrijf

Gevolg(en)

Structureel tekort in de begroting.

Achtergrond- informatie

Niet van toepassing.

Maatregelen

  • Lobbyen om minimaal het huidige niveau van de inkomsten uit de motorrijtuigenbelasting te garanderen dan wel een alternatieve belastinggrondslag te hanteren;
  • Incidenteel reserveren via de algemene reserve om een terugval in een lopend begrotingsjaar op te vangen, omdat op de lopende uitgaven wellicht niet meer kan worden bezuinigd;
  • Het opcententarief verhogen.

Status

In 2019 heeft het risico zich niet voorgedaan. Voor de periode 2021-2024 dient rekening te worden gehouden met een toename van het risico. Bij de Begroting 2020 is het kanspercentage van het risico verhoogd; dit blijft gehandhaafd.

Deze pagina is gebouwd op 06/25/2020 07:13:43 met de export van 06/25/2020 06:57:43