Jaarstukken 2019
portal

Jaarrekening 2019

13. Overzicht van lasten en baten per taakveld / uitvoeringsinformatie

Taakvelden
(bedragen x 1.000)

Primaire begroting

Begroting na wijziging

Realisatie

Verschil begroot vs realisatie

Lasten

Baten

Saldo

Lasten

Baten

Saldo

Lasten

Baten

Saldo

Lasten

Baten

Saldo

0 Algemene dekkingsmiddelen

0.1 Uitkering provinciefonds

0

276.284

-276.284

0

273.642

-273.642

0

280.711

-280.711

0

-7.069

7.069

0.2 Opbrengst provinciale belastingen

0

340.050

-340.050

0

337.550

-337.550

0

341.926

-341.926

0

-4.376

4.376

0.3 Geldleningen en uitzettingen

1

0

1

0

0

0

-636

122

-758

636

-122

758

0.4 Deelnemingen

1.222

1.000

222

939

1.740

-800

943

22.266

-21.324

-3

-20.527

20.523

0.5 Algemene dekkingsmiddelen, overige baten en lasten

48.898

72.562

-23.664

69.771

79.068

-9.297

9.004

1.914

7.090

60.767

77.154

-16.387

0.6 Overhead

93.573

2.477

91.096

95.875

2.542

93.333

100.312

5.062

95.249

-4.437

-2.520

-1.916

0.8 Mutaties reserves

137.696

88.352

49.344

141.774

135.527

6.247

205.144

206.701

-1.557

-63.370

-71.174

7.804

Saldo Algemene dekkingsmiddelen

281.390

780.725

-499.335

308.359

830.069

-521.709

314.766

858.702

-543.936

-6.407

-28.633

22.227

1 Bestuur

1.1 Provinciale staten

3.684

0

3.684

3.554

0

3.554

3.330

0

3.330

224

0

224

1.2 Gedeputeerde staten

1.401

0

1.401

1.301

0

1.301

970

35

934

331

-35

366

1.3 Kabinetszaken

2.552

0

2.552

2.699

0

2.699

2.599

117

2.483

99

-117

216

1.4 Bestuurlijke organisatie

3.914

1.545

2.369

5.328

2.376

2.952

4.808

2.376

2.433

519

0

519

1.5 Interbestuurlijk toezicht op de regio

1.505

0

1.505

1.608

0

1.608

1.491

0

1.491

117

0

117

1.6 Openbare orde en veiligheid

2.071

0

2.071

2.574

0

2.574

2.095

0

2.095

479

0

479

1.9 Bestuur, overige baten en lasten

2.999

221

2.779

3.423

231

3.192

3.476

282

3.194

-53

-51

-2

Saldo Bestuur

18.126

1.765

16.361

20.486

2.607

17.879

18.769

2.810

15.959

1.717

-203

1.920

2 Verkeer en vervoer

2.1 Landwegen

111.872

11.393

100.479

112.613

13.136

99.477

116.139

9.447

106.692

-3.526

3.689

-7.215

2.2 Waterwegen

36.727

3.809

32.919

40.410

5.074

35.336

55.419

6.111

49.307

-15.009

-1.037

-13.972

2.3 Openbaar vervoer

103.863

6.097

97.766

108.023

8.059

99.964

103.528

3.776

99.753

4.494

4.284

211

2.9 Verkeer en verboer, overige baten en lasten

36.196

14.475

21.720

19.890

4.400

15.490

23.500

7.686

15.814

-3.610

-3.286

-325

Saldo Verkeer en vervoer

288.658

35.774

252.883

280.935

30.669

250.266

298.586

27.019

271.566

-17.650

3.650

-21.300

3 Water

3.1 Waterkeringen

2.535

684

1.851

2.337

609

1.728

1.975

449

1.526

363

160

203

3.2 Kwantiteit oppervlaktewater

6.122

252

5.870

5.797

252

5.545

5.853

206

5.647

-56

46

-102

3.3 Kwantiteit grondwater

1.660

490

1.170

1.634

430

1.204

1.679

430

1.249

-45

0

-45

3.4 Kwaliteit oppervlaktewater

0

0

0

300

300

0

559

559

0

-259

-259

0

3.5 Kwaliteit grondwater

1.682

300

1.382

8.464

454

8.010

6.213

2.402

3.811

2.251

-1.948

4.199

3.9 Water, overige baten en lasten

7.302

5.464

1.838

11.315

10.678

638

9.404

8.953

451

1.911

1.725

186

Saldo Water

19.300

7.190

12.110

29.847

12.723

17.125

25.682

12.999

12.683

4.165

-276

4.441

4 Milieu

4.1 Bodembescherming

10.713

5.627

5.086

14.352

9.242

5.110

12.163

7.072

5.091

2.190

2.170

19

4.2 Luchtverontreiniging

3.460

678

2.783

3.447

678

2.770

1.967

-520

2.487

1.480

1.198

282

4.3 Geluidhinder

245

192

53

245

192

53

212

159

53

33

33

0

4.4 Vergunningverlening en handhaving

49.630

3.950

45.680

48.842

4.113

44.729

46.509

2.348

44.161

2.334

1.765

568

4.6 Duurzaamheid

70.207

10.876

59.332

73.493

15.203

58.291

70.630

14.367

56.263

2.864

836

2.028

Saldo Milieu

134.256

21.322

112.934

140.380

29.427

110.954

131.481

23.425

108.056

8.900

6.002

2.897

5 Natuur

5.1 Natuurontwikkeling

177.519

150.628

26.892

175.769

148.342

27.426

167.355

144.660

22.695

8.414

3.682

4.731

5.2 Beheer natuurgebieden

2.900

0

2.900

2.823

0

2.823

2.813

0

2.813

10

0

10

5.9 Natuur, overige baten en lasten

5.125

2.047

3.078

7.468

4.246

3.222

10.782

5.404

5.378

-3.314

-1.158

-2.156

Saldo Natuur

185.544

152.675

32.870

186.059

152.588

33.471

180.950

150.064

30.886

5.109

2.524

2.585

6 Regionale economie

6.1 Agrarische aangelegenheden

2.328

1.289

1.040

5.359

4.254

1.105

3.182

3.971

-789

2.178

283

1.895

6.3 Kennis en innovatie

28.791

15.088

13.703

29.295

8.060

21.235

28.010

7.814

20.196

1.285

246

1.039

6.4 Recreatie en toerisme

31.767

18.676

13.091

32.060

18.280

13.780

26.656

13.898

12.758

5.404

4.382

1.022

6.9 Regionale economie, overige baten en lasten

5.837

860

4.977

6.019

600

5.419

6.471

590

5.881

-451

10

-461

Saldo Regionale economie

68.723

35.913

32.810

72.733

31.194

41.539

64.318

26.273

38.045

8.415

4.921

3.494

7 Cultuur en maatschappij

7.1 Cultuur

21.293

6.148

15.145

36.721

8.899

27.822

35.776

8.472

27.304

946

428

518

7.2 Maatschappij

7.524

57

7.467

7.510

57

7.454

6.361

55

6.306

1.149

2

1.148

7.9 Cultuur en maatschappij, overige baten en lasten

0

0

0

0

0

0

6

0

6

-6

0

-6

Saldo Cultuur en maatschappij

28.816

6.204

22.612

44.232

8.956

35.276

42.143

8.526

33.616

2.089

429

1.659

8 Ruimte

8.1 Ruimtelijke ordening

14.274

1.670

12.604

12.998

1.984

11.014

9.923

1.805

8.119

3.074

180

2.895

8.9 Ruimte, overige baten en lasten

6.200

2.049

4.151

5.794

1.608

4.187

5.307

1.396

3.911

487

211

276

Saldo Ruimte

20.474

3.719

16.755

18.792

3.592

15.200

15.230

3.201

12.029

3.562

391

3.171

Totaal taakvelden

1.045.287

1.045.287

0

1.101.825

1.101.825

0

1.091.925

1.113.020

-21.095

9.900

-11.195

21.095

Deze pagina is gebouwd op 06/25/2020 07:13:43 met de export van 06/25/2020 06:57:43