Jaarstukken 2019
portal

Paragraaf Weerstandsvermogen en Risicobeheersing

Risico's

10.

Deelnamerisico Houdstermaatschappij Zuid-Holland (HZH)

Risico

Waardeverlies op gestort aandelenkapitaal in de HZH.

Oorzaken

De provincie is voor 100% aandeelhouder van de HZH. Het risico bestaat dat in de toekomst de verkoopwaarde lager uitvalt dan de nominale waarde van de provinciale aandelen.

Gevolg(en)

 • Het resterende maximale risico is op termijn het ingelegde fondsvermogen (€ 172,5 mln) minus de daaraan gekoppelde risicoreserve (€ 43,1 mln) = € 129,4 mln.
 • De huidige opgebouwde risicoreserve van € 41,1 mln (op 31-12-2019) is vooralsnog voldoende om risico’s op te vangen. Derhalve is in de paragraaf Weerstandsvermogen voor het resterende maximale risico een PM-post opgenomen voor het netto-effect.

Achtergrond- informatie

 • Voor de realisatie van de provinciale ambitie op het gebied van de energietransitie heeft de provincie in 2017 voor de uitvoering een toekomstbestendige en transparante structuur in de vorm van de Houdstermaatschappij Zuid-Holland B.V. (HZH) opgericht. De provincie is voor 100% aandeelhouder van de HZH.
 • Op dit moment heeft HZH twee investeringsfondsen, te weten Energie-Innovatiefonds Zuid-Holland B.V. (ENERGIIQ) en Warmteparticipatiefonds Zuid-Holland B.V. (WPF). De aandelen van deze investeringsfondsen worden beheerd door HZH. Het provinciaal uitgangspunt is dat de twee investeringsfondsen in meerjarig perspectief revolverend zijn.
 • De provincie heeft in 2018 en 2019 toegezegd het fondsvermogen HZH te verhogen naar maximaal € 172,5 mln aandelenkapitaal, mits aan een aantal voorwaarden wordt voldaan. Deze voorwaarden zijn op dit moment nog niet vervuld.
 • Conform de huidige bestuurlijke afspraken wordt meerjarig in de risicoreserve ‘Energiefonds’ een bedrag opgebouwd tot 25% van het aandelenkapitaal. Deze is bedoeld om mogelijke tegenvallers bij de investeringsfondsen (gedeeltelijk) op te kunnen vangen. Dit bedrag is in 2020 volledig opgebouwd tot € 43,1 mln.
 • De afgelopen periode is aanvullend besloten om de risicoreserve ‘Energiefonds’ verder aan te vullen om andere risico’s gerelateerd aan de realisatie van de warmtetransitie af te dekken (zie risico #24).

Maatregelen

 • De provincie heeft in de investeringsstrategieën als eis gesteld dat de twee (investerings)fondsen van HZH in meerjarig perspectief het intrinsieke ter beschikking gestelde vermogen in stand moeten houden.
 • In de aandeelhoudersinstructies van de fondsen zijn daarover (eind)termijnen opgenomen van 15 jaar (ENERGIIQ) en 30 jaar (WPF) met de mogelijkheid voor tussentijdse evaluaties te beginnen medio 2020 bij ENERGIIQ. Dit om na te gaan in welke mate wordt voldaan aan de door de provincie beoogde (financiële) doelstellingen en waar noodzakelijk te kunnen bijsturen.
 • Voor het afdekken van het risico van waardedaling van de aandelen bouwt de provincie tot en met 2020 in de risicoreserve Energiefonds een bedrag op van € 43,1 mln, zijnde 25% van het fondsvermogen.
 • Daarnaast wordt de risicoreserve aangevuld om andere risico’s gerelateerd aan de realisatie van de warmtetransitie af te dekken.

Status risico

 • De ontwikkeling van het fondsbeheer van HZH wordt periodiek gemonitord op risicobeheersing. Daarbij zal onder meer gekeken worden naar de mate van risicospreiding van het geïnvesteerd vermogen. Met name in relatie met de (voorgenomen) investeringen door WPF. Indien noodzakelijk kan de opbouw van de risicoreserve naar boven of naar beneden worden aangepast.
 • Het huidige risicomanagementsysteem met voldoende onderlinge informatie-uitwisseling wordt verder verfijnd in overleg met HZH.
 • Op dit moment is het fondsvermogen van HZH slechts beperkt geïnvesteerd. Tegelijkertijd wordt er door de provincie met partners samengewerkt om de beoogde energie- en warmtetransitie te realiseren die vooralsnog in de toekomst via WPF zullen worden gefinancierd. De risico’s die in deze samenwerking worden gelopen, zowel bij het wél als het niet aanleggen van een warmteleiding, worden vooralsnog voldoende afgedekt door de opgebouwde risicoreserve.
Deze pagina is gebouwd op 06/25/2020 07:13:43 met de export van 06/25/2020 06:57:43