Jaarstukken 2019
portal

Programmaverantwoording

Overzicht Overhead

Overzicht Overhead

De overhead maakt geen deel uit van het resultaat van Overzichten en Middelen en wordt hier als een apart overzicht gepresenteerd.

Wat heeft dat gekost?

(bedragen x € 1.000)

Primaire begroting

Bijstellingen (VJN/NJN)

Bijgestelde begroting

Realisatie

Verschil begroot vs realisatie

Realisatie %

Lasten

93.573

2.302

95.875

100.270

-4.395

105%

Baten

2.227

116

2.342

4.922

-2.580

210%

Subtotaal baten en lasten

91.346

2.187

93.533

95.348

-1.815

Toevoeging aan reserve

0

0

0

42

-42

Onttrekking aan reserve

250

-50

200

140

60

70%

Subtotaal reserves

-250

50

-200

-98

-102

Resultaat

91.096

2.237

93.333

95.249

-1.916

102%

Toelichting afwijking

Financiële afwijking

Toelichting / onderbouwing op afwijking

Lasten

€ 0,9 (n)

De lasten van de facilitaire dienstverlening hebben een grotere omvang dan geraamd. Dit bevindt zich o.a. op de gebieden schoonmaak, inkoop bedrijfsrestaurant en energie. Deels betreft dit interne verrekeningen, die ook zichtbaar zijn in de baten (€ 0,6 mln).

€ 3,3 (n)

Door de grotere vraag naar datagedreven werken en digitalisering is er een toename van kosten op ICT-dienstverlening (€ 1,5 mln). Daarnaast is in 2019 meer ICT-capaciteit nodig geweest op activiteiten/projecten in de exploitatie en minder in de investeringen dan was gepland. Dit heeft geresulteerd in een onderbesteding op de investeringsuitgaven en een overbesteding in de exploitatielasten (€ 1,8 mln), zie ook toelichting Investeringen.

Financiële afwijking

Toelichting / onderbouwing op afwijking

Baten

€ 1,8 (v)

Dit betreft opbrengsten uit UWV en detacheringen (zie ook paragraaf Bedrijfsvoering). Deze baten worden niet gebudgetteerd.

€ 0,6 (v)

Dit betreft baten in de facilitaire dienstverlening, waar kosten tegenover staan (interne verrekeningen).

€ 0,2 (v)

Dit betreft overige baten binnen overhead.

Financiële afwijking

Toelichting / onderbouwing op afwijking

Toevoeging aan reserve

€ 0,04 (v)

Het budget van de reserve Kickstart is afkomstig uit het restant gedifferentieerd belonen budget 2014, dat in overleg met de vakbonden hieraan is toegekend. Het programma voor jonge mbo-ers is in 2019 niet uitgevoerd, door toegenomen kansen op de arbeidsmarkt. Het restantbedrag van deze reserve Kickstart ad € 0,04 mln wordt in de reserve Jonge ambtenaren gestort dat hetzelfde doel nastreeft.

Financiële afwijking

Toelichting / onderbouwing op afwijking

Onttrekking aan reserve

€ 0,1 mln (n)

UIt de reserve Kickstart worden onder andere kosten voor jonge ambtenaren (onder meer mbo-ers, statushouders en werkervaringsplaatsen) gefinancierd. Het budget van deze reserve Kickstart is afkomstig uit het restant gedifferentieerd belonen PZH 2014 dat in overleg met de vakbonden hieraan is toegekend. De kosten voor deze jonge ambtenaren bedroegen in 2019 € 0,05 mln. Het programma voor jonge mbo’ers is niet uitgevoerd, vanwege de toegenomen kansen op de arbeidsmarkt. Hierdoor staat nog een restbedrag ad € 0,042 mln in deze reserve dat aan de reserve Jonge ambtenaren wordt toegevoegd. Daarmee is de reserve Kickstart per 31 december 2019 beëindigd.

Overzicht reserves

Omschrijving programmareserve en deelreserve
(bedragen x € 1.000)

Primaire begroting

Bijstellingen (VJN/NJN)

Bijgestelde begroting

Realisatie

Verschil begroot vs realisatie

PR OMO Jonge ambtenaren

0

0

0

42

-42

Totaal toevoeging aan reserve

0

0

0

42

-42

PR OMO Reserve Vitaliteit

100

0

100

42

58

PR OMO Jonge ambtenaren

100

-50

50

6

44

PR OMO Kickstart

50

0

50

92

-42

Totaal onttrekking aan  reserve

250

-50

200

140

60

Saldo reserves

-250

50

-200

-98

-102

Lasten

(bedragen x € 1.000)
Begroot € 95.875
Gerealiseerd € 100.270
Afwijking € -4.395
Deze pagina is gebouwd op 06/25/2020 07:13:43 met de export van 06/25/2020 06:57:43