Jaarstukken 2019
portal

Paragraaf Weerstandsvermogen en Risicobeheersing

Risico's

5.

Deelnamerisico ROM-D Capital BV

Risico

Het publiek investeringsfonds van de Regionale Ontwikkelingsmaatschappij Drechtsteden weet haar bedrijfseconomische doelstellingen niet te behalen.

Oorzaken

Mogelijke regionaal strategische effecten die voor de ROM-D niet beïnvloedbaar zijn zoals veranderen of wegvallen van behoefte aan watergebonden gronden door macro-economische effecten. Of gronden waarin intrinsiek te hoge onrendabele toppen aanwezig zijn om weer te vermarkten

Gevolg(en)

De intrinsieke waarde van het aandelenkapitaal in ROM-D bedraagt aan het eind van de looptijd minder dan de nominale waarde (minus getroffen voorzieningen). Het maximale risico voor de provincie is gelijk aan het gestorte aandelenkapitaal in ROM-D Capital BV minus de voorziening die al is getroffen (€ 1,8 mln).

Achtergrond-informatie

De provincie neemt met € 10 mln deel in ROM-D Capital BV, het publiek investeringsfonds van de Regionale Ontwikkelingsmaatschappij Drechtsteden.

Maatregelen

  • Na formele uittreding van Bank Nederlandse Gemeenten (BNG) zal in samenhang met de regionale evaluatie van diverse beleidsinstrumentaria, worden gekeken naar de governance en sturing van ROM-D. Met name op het gebied van investeringsbeslissingen en financieringsvraagstukken.
  • In analogie bij de overige verbonden partijen is blijvend aandacht voor de beheersing en ontwikkeling van bedrijfsvoeringskosten.
  • De ontwikkeling van de intrinsieke waarde monitoren in de relatie tot de hoogte van de getroffen voorziening.

Status risico

In 2018 is de intrinsieke waarde van de aandelen niet verder gedaald. Deze bedraagt thans
€ 8,8 mln. Deze waarde ligt onder de nominale waarde (€ 10 mln) die is opgenomen in de begroting. Vooralsnog is er geen vooruitzicht dat de intrinsieke waarde herstelt. Hiervoor is een voorziening van
€ 1,8 mln getroffen. Voor 2020 is het niet uit te sluiten dat een verdere daling van de intrinsieke waarde optreedt vanwege de huidige structurele exploitatietekorten. Daartegenover staan enkele projecten op het punt van oplevering en draagt de vraag naar watergebonden bedrijventerreinen bij aan een positieve kans dat het exploitatietekort teruggedrongen zal worden. Daarnaast is de huidige structurering van de ROM-D dusdanig ingericht dat eventuele voorbereidingskosten en onderzoekskosten (R&D-kosten) die niet tot een investering leiden, ten laste komen van Capital B.V.
Gegeven de huidige intrinsieke waarde van € 8,8 mln (ultimo 2018) is nog voldoende ruimte binnen de al eerder getroffen voorziening van € 1,8 mln. Deze voorziening ter dekking van het ontstane verschil tussen de nominale waarde van € 10 mln en de intrinsieke waarde, heeft nu nog een ruimte van € 0,6 mln voor 2020. Hierdoor is het risico voldoende afgedekt en is geen extra reservering nodig ten laste van de algemene reserves.

Deze pagina is gebouwd op 06/25/2020 07:13:43 met de export van 06/25/2020 06:57:43