Jaarstukken 2019
portal

Paragrafen

Paragraaf Weerstandsvermogen en Risicobeheersing

Toelichting op de inventarisatie van de risico`s

In Begrotingsjaar 2019 is bij het inventariseren van risico’s nadrukkelijk aandacht besteed aan de relatie tussen de risico’s en de risicobuffers binnen de begrotingsprogramma’s. Dit heeft ertoe geleid dat er een onderscheid is gemaakt tussen beleidsmatige risico`s, die (nog) geen financiële afdekking behoeven vanuit de algemene reserve, en de financiële risico`s, die worden meegenomen voor het bepalen van het weerstandsvermogen. De beleidsmatige risico’s zijn opgenomen vanwege politiek/bestuurlijke importantie en/of om de ontwikkeling van deze risico’s in relatie tot de aangehouden buffers op het niveau van de begrotingsprogramma’s te kunnen blijven volgen.

De kans en/of impact van de volgende risico’s zijn gewijzigd ten opzichte van Begroting 2020:

  • Gevolgen waardeontwikkeling grondaandeel Zuidplas (#14): de ontwikkelvisie en het plan van aanpak met betrekking tot de gebiedsontwikkeling Zuidplas geven aanleiding de kans op dit risico te verlagen van 50-75% naar 25-50%.
  • Wob-verzoeken (#25): voor het Begrotingsjaar 2020 en verder zijn extra middelen gereserveerd voor Wob-verzoeken. Hierdoor is de kans op meer complexe en aanvullende verzoeken waar extra middelen voor nodig zijn iets gedaald ten opzichte van vorig jaar.
  • Geen aflossing van garantstellingen (#19): het risico is gestegen door een opwaartse bijstelling van de garantstellingen. Het risico is verder beperkt tot garantstellingen; op de geldleningen die de provincie heeft verstrekt is het risico minimaal.

Nr.

Beleidsmatige risico`s

Doel

1

Schadeclaims vergunningverlening ontgrondingen

s

1.6

2

Renterisico

s

2.2

4

Risico`s PMR

i

1.3

5

Deelnamerisico ROM-D Capital B.V.

i

3.1

6

Deelnamerisico InnovationQuarter

i

3.1

7

Invoering Omgevingswet

s

3.4

8

Meerkosten als gevolg van onverwachte incidenten bij projecten in uitvoering

i

2.1

9

Risico’s informatieveiligheid

i

5.1

10

Deelname Houdstermaatschappij Zuid-Holland (HZH)

i

3.2

15

Financiële gevolgen NNN/UPG

s

1.3/1.4

24

Subsidies Warmtebedrijf Holding

i

3.2

26

Asbest renovatie C-gebouw

i

6.1

27

Impact PAS-uitspraak

i

1 t/m 4

Nr.

Financiële risico’s (geprioriteerd op netto effect)
(bedragen x € 1 mln)

Max. schade

Kans van optreden

Effect netto (i)

Effect netto (s)

Doel

14

Waardeontwikkeling grondaandeel Zuidplas

i

16,4

25-50%

6,2

3.5

12

Lagere uitkering provinciefonds

s

5

50-75%

3,1

5.1

22

Meerkosten a.g.v. onverwachte incidenten areaal

i

25

0-25%

3,1

2.1

13

Lagere opbrengst MRB

s

3

50-75%

1,9

5.1

16

BRZO / RIE-bedrijven kunnen niet meer aan vergunningplicht voldoen

s

15

0-25%

1,9

1.6

18

Omgevingsrisico’s vergunningverlening, toezicht en handhaving

s

5

25-50%

1,9

1.6

19

Geen aflossing van garantstellingen

i

21

0-25%

2,6

5.1

17a

De Europese Commissie kan subsidiabiliteit van uitgaven betwisten (programma periode 2014-2020)

i

3,2

25-50%

1,2

3.1

21

Doorlevering gronden TBO`s

i

9,6

0-25%

1,2

1.3

25

Informatieverzoeken Wob

i

3

25-50%

1,1

4.1

17b

De Europese Commissie kan subsidiabiliteit van uitgaven betwisten (programma periode 2007-2013)

i

3,8

0-25%

0,5

3.1

23

Claims op subsidieregeling bedrijventerreinen

i

0,5

75-100%

0,4

3.5

20

Aansprakelijkheidsrisico ingeleend personeel

s

0,3

0-25%

0

1 t/m 4

Totaal

16,34

8,8

Deze pagina is gebouwd op 06/25/2020 07:13:43 met de export van 06/25/2020 06:57:43