Jaarstukken 2019
portal

Paragraaf Weerstandsvermogen en Risicobeheersing

Risico's

26.​

Asbest renovatie C-gebouw

Risico

Voor de renovatie van het C-gebouw dienen extra, nog onbekende kosten, te worden gemaakt in verband met de verwijdering van aanwezige asbest.

Oorzaken

  1. De omvang en type asbest in het C-gebouw is, zonder destructief onderzoek, niet in te schatten.
  2. Besloten is dat de kosten voor een eventuele asbestsanering niet ten laste van het projectbudget komen.

Gevolg(en)

De algemene reserve wordt aangesproken voor de dekking van deze eventuele extra kosten.

Achtergrond-informatie

Er is asbest aangetroffen bij eerder onderzoek in het gebouw. Dit asbest zal gesaneerd moeten worden tijdens de sloopwerkzaamheden ten behoeve van de renovatie van het C-gebouw. In het projectbesluit heeft GS de asbestsanering buiten de scope van het project gehouden. De kosten van de sanering komen ten laste van de Algemene Reserve.

Maatregelen

Asbestinventarisatie (destructief onderzoek) na verhuizing medewerkers uit C-gebouw (Q4 2019)

Status risico

Op basis van de uitgevoerde asbestinventarisatie en opgevraagde offertes voor de asbestverwijdering is nog onvoldoende zeker welke kosten moeten worden gemaakt die samenhangen met de asbestsanering. Dat is de reden dat de gevolgschade vooralsnog op PM staat.

Deze pagina is gebouwd op 06/25/2020 07:13:43 met de export van 06/25/2020 06:57:43