Jaarstukken 2019
portal

Paragrafen

Paragraaf Grondbeleid

Provinciale Staten hebben op 31 januari 2018 de nota ‘Naar een opgavegericht Grondbeleid’ 2018-2021" vastgesteld. Grondbeleid is een belangrijk instrument om provinciale doelen te bereiken. Het omvat het beheer en exploitatie van eigen gronden, en het aan- en verkopen van gronden met name ten behoeve van groene en grijze doelen. Daarnaast worden expertises op het gebied van haalbaarheid, uitvoerbaarheid, planeconomie en contractering van grondbeleid ingezet voor beleids- en doelrealisatie. De provincie kiest voor een opgavegericht grondbeleid met een aantal kernwaarden waaraan voldaan moet worden.
Conform het kwadrantenmodel van de Nederlandse School voor het Openbaar Bestuur (NSOB) kan de provincie haar doelen bereiken volgens vier onderscheiden strategieën: in de rol van de rechtmatige, presterende, samenwerkende of meewerkende overheid. Deze strategieën kunnen in samenhang met elkaar worden gevoerd. Belangrijk is echter in al deze strategieën, inclusief genoemde expertises, de ruimtelijke implicaties van het provinciaal beleid te regelen.
De focus op de opgave en op betrokken partners vraagt maatwerk om samen met partners slimme oplossingen te zoeken en om strategische waardering van bestaande grondposities. Dit laatste kan tot de afweging leiden om grondposities ook vast te houden.
Met het vernieuwde grondbeleid wordt maatwerkoplossingen zoeken en provinciale grondposities strategisch waarderen een vast onderdeel van de provinciale werkwijze.

Binnen het vernieuwde grondbeleid worden 10 kernwaarden gehanteerd waaronder:

  • grondbeleid is marktconform door taxaties en verstoort de markt niet;
  • grondbeleid is transparant; uitgifte en verkoop is transparant en volgens het beginsel van level playing field;
  • grondbeleid is gericht op economisch en maatschappelijk waardebehoud;
  • strategische aankopen kunnen als Gedeputeerde Staten daartoe besluiten.

De provincie beschikt over een aantal publiekrechtelijke middelen om haar doelen te bereiken, zoals onteigening en voorkeursrecht. In het kader van de nieuwe Omgevingswet zal de provincie deze middelen blijven behouden. Bij onteigening wordt in de nieuwe Omgevingswet het principe doorgevoerd dat de overheid die onteigent tot die onteigening besluit. Nu is dat een besluit van de Kroon. Dit zal worden geregeld in de Aanvullingswet Grondeigendom, waarvan verwacht wordt dat die, op basis van de Omgevingswet, op z’n vroegst in 2021 van kracht wordt. In 2019 is gestart, als onderdeel van het programma invoering omgevingswet, met de implementatie van de Aanvullingswet grondeigendom binnen de provincie.
In 2018 hebben Gedeputeerde Staten, op basis van de nieuwe nota ‘Naar een opgavegericht grondbeleid’ het Handelingskader pacht 2018-2021 en het Handelingskader Strategisch bezit en aankopen vastgesteld. Ook hebben zij voor de groene opgaven het Handelingskader vervreemding gesubsidieerde grond vastgesteld. In 2019 is de pacht uitgegeven op basis van het pachtprijzenbesluit 2019 (conform het besluit in 2018).
In aanvulling hierop hebben GS in 2019 het pachtprijzenbesluit 2020 vastgesteld en PS hierover geïnformeerd. Dit vormt weer het kader voor de pachtuitgifte in 2020.

Deze pagina is gebouwd op 06/25/2020 07:13:43 met de export van 06/25/2020 06:57:43