Jaarstukken 2019
portal

Kijklijnen

Extra investeringen in een slimmer, schoner en sterker Zuid-Holland

Extra investeringen in een slimmer, schoner en sterker Zuid-Holland

In de bestuurlijke inleiding van de Begroting 2017 is aangegeven dat de provincie ruimte en vertrouwen heeft om de ambities verder te versnellen, te verdiepen en te versterken door incidentele en structurele inzet van middelen. Hierbij is welbewust naar kansen gekeken die nog in de resterende collegeperiode kunnen worden uitgevoerd (of verplicht). In de Begroting 2017 zijn 12 voorstellen benoemd, waarover bij de Voorjaarsnota 2017 een afweging is gemaakt. In deze kijklijn wordt een totaaloverzicht gegeven van de 12 voorstellen gevolgd door een toelichting op de stand van zaken.

T otaaloverzicht extra investeringen in slimmer, schoner en sterker Zuid-Holland

Nr.

Onderwerp
(bedragen in €)

Besluit Voorjaarsnota 2017

I/S

R/B

Doel

Realisatie

Versnellen transitie naar innovatieve en duurzame toekomst

1

Fonds ter financiering kleinschalige, maatschappelijke energieprojecten

2.000.000

I

R

3.2

Afgerond

2

Bijdrage aan de transitie van het chemiecluster in de Rotterdamse haven

7.500.000

I

R

3.1

Afgerond

3

Nieuwe impuls voor verduurzaming mobiliteit

6.000.000

I

B

2.1

Afgerond

4.000.000

I

B

2.2

Afgerond

4

Accez

5.000.000

I

B

3.1

Afgerond

Versterken Zuid-Hollandse economie

5

Reservering voor de uitvoering van `Investeren in vernieuwing`

5.000.000

I

R

3.1

Afgerond

6

Bijdrage aan de modernisering van het glastuinbouwcluster in het Westland

4.000.000

I

R

3.1

Afgerond

7

Extra bijdrage t.b.v. cofinanciering van de innovatiestimulering MKB

1.000.000

I

R

3.1

Afgerond

8

Ophoging budget voor regionale gebiedsgerichte werken

5.000.000

I

R

3.1

Afgerond

Verdiepen van bestaande ambities

9

Behoud aanbod en verbetering van het openbaar vervoer (m.i.v. 2018 € 1,5 mln)

3.000.000

S

B

2.2

Afgerond

10

Oplossen knelpunten openbaar vervoer

1.500.000

I

B

2.2

Afgerond

11

Beperkte verlaging opcenten op de MRB (m.i.v. 2017 € 1 mln)

3.000.000

S

5

Afgerond

12

Extra impuls om Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving versneld te versterken

500.000

I

R

1.6

Afgerond

500.000

I

B

1.6

Afgerond

I/S = Incidenteel / Structureel

R/B = toevoeging aan Reserve of Budget

Toelichting

Impuls 1 Fonds ter financiering kleinschalige, maatschappelijke energieprojecten
In 2019 zijn circa 130 aanvragen ontvangen voor de subsidieregeling lokale energie-initiatieven Zuid-Holland. Het beschikbare budget (€ 4,5 mln) was medio 2019 uitgeput. Er is dankbaar gebruik gemaakt van de extra gelden (€ 2 mln) die PS bij voorjaarsnota aan de regeling hebben toegevoegd.

Impuls 2 Bijdrage aan de transitie van het chemiecluster in de Rotterdamse haven
In de Voorjaarsnota 2017 is een bedrag van € 7,5 mln gereserveerd voor een bijdrage aan de transitie van het chemiecluster in de Rotterdamse haven. Het project Waste to Chemistry is aan deze transitieopgave gekoppeld. Het gaat hierbij om de bouw van een fabriek in de Rotterdamse haven die afvalstoffen zal omzetten naar duurzame chemische bouwstenen (methanol). De provincie werkt in de projectuitwerking naast de private initiatiefnemers samen met andere publieke partijen (zoals de gemeente Rotterdam en Rijksoverheid). Doordat de subsidie wordt verstrekt in de vorm van een lening is er een (grote) kans dat het leningbedrag wordt terugbetaald. Er is voor het risico rond deze lening een risicoreserve ingesteld van 40% (dus € 3 mln) van de lening. Mocht blijken dat het risicoprofiel na verloop van tijd is veranderd, dan zal de risicoreserve worden aangepast.

Impuls 3 Nieuwe impuls voor verduurzaming mobiliteit
 Met deze investeringsimpuls is het volgende bereikt:

  • Versterking en uitbreiding van het concept "weg van de energietransitie" (N211 en N470). De werkzaamheden aan de N211 tussen Poeldijk en Den Haag zijn afgerond. Uiteindelijk heeft dit geresulteerd in een zeer geslaagd project waarin de eerste CO 2 negatieve weg van Nederland is gerealiseerd en de verbinding met lokale bedrijven en bewoners is gezocht.
  • De werkzaamheden aan de volgende weg (N470) zijn gegund. Dit is de eerste weg die over de volledige lengte van 17 kilometer CO 2 -negatief wordt vernieuwd. De uitvoering is gestart in 2019 en duurt twee jaar. Er wordt een mix van maatregelen uitgevoerd die energie besparen en opwekken. Hier wordt onder andere een proef gedaan met asfalt. Het asfaltmengsel bepaalt voor een groot deel hoe energiezuinig een weg is. Binnen het traject zijn 2 locaties aangewezen als proeftuin waar nieuwe asfaltmengsels met verschillende eigenschappen getest kunnen worden.
  • De provincie Zuid-Holland en het ministerie van Economische Zaken en Klimaat hebben samen een SBIR (Small Business Innovation Research)-competitie in gang gezet. Het SBIR-traject wordt een proeftuin van de natte infrastructuur. Het doel van deze competitie is het stimuleren van innovatieve bedrijven voor het vinden van haalbare oplossingen voor het opwekken van duurzame energie langs de provinciale oevers/kades. In dit traject zijn ondernemers uitgenodigd om haalbaarheidsstudies op te stellen en proefprojecten uit te voeren voor de energietransitie van vaarwegen. In 2019 is fase 1 van de SBIR afgerond. In deze fase zijn acht haalbaarheidsstudies voltooid. Hiervan zijn drie initiatieven geselecteerd om een pilot te mogen uitvoeren. Het betreft twee initiatieven die een damwandconstructie combineren met warmte-koude opslag en één initiatief die energie wint uit golfbeweging. De pilots zullen plaatsvinden in 2020.
  • Opschaling van het duurzame openbaar vervoer met waterstofbussen. Op 20 november 2019 heeft de provincie met I&W een samenwerkingsovereenkomst getekend voor JIVE II, waarbij een opschaling naar 50 bussen voor Nederland in drie regio`s (Groningen, Drenthe, en Zuid-Holland) is voorzien. Hiervan zullen er 20 in de provincie Zuid-Holland gaan rijden, uiterlijk in 2021. Cofinanciering van de EU en ministerie van I&W is beschikbaar.

Impuls 4: Bi jdrage aan een Zuid-Hollandse transitiecampus - echt groene groei (Accez)
De uitvoering van deze impuls vindt plaats onder de noemer ACCEZ. Het project loopt nog door tot en met 2021.

Impuls 5: R eservering voor de uitvoering van `Investeren in vernieuwing`
De uitwerking van deze impuls heeft geleid tot twee subsidieregelingen: Campussen in Zuid-Holland en Fieldlabs. Voor de Campusregeling zijn de middelen tot en met 2019 besteed en wordt verlenging voorgesteld in de Coalitieperiode 2020-2023. Ook voor Fieldlabs worden voor die periode middelen aangevraagd.

Impuls 6: B ijdrage aan de modernisering van het glastuinbouwcluster in het Westland
De subsidieverlening heeft plaatsgevonden. De uitvoering van de gesubsidieerde activiteiten loopt nog door tot en met 2021.

Impuls 7: E xtra bijdrage t.b.v. cofinanciering van de innovatiestimulering MKB
Deze impuls van € 1 mln is in 2017 extra geïnvesteerd in het subsidieplafond van de regeling MKB Innovatiestimulering Topsectoren Zuid-Holland (MIT ZH). Er zijn met deze middelen meer MIT R&D samenwerkingsprojecten gefinancierd in 2017 en daarmee is deze impuls afgerond.

Impuls 8 Ophoging budget voor regionale gebiedsgerichte werken
Op 14 december 2017 hebben Gedeputeerde Staten het Maatregelenpakket gebiedsgericht werken Zuid-Holland 2017 vastgesteld, waarmee een bedrag van in totaal € 6,1 mln in de vorm van subsidies zal worden verstrekt aan de gebieden Hoeksche Waard, Alblasserdam - Vijfheerenlanden, Goeree Overflakkee, Alphen aan den Rijn – Midden-Holland – Woerden, en de Leidse Regio om dragende gebiedsopgaven te realiseren. Het budget restant ad € 0,9 mln is inmiddels ingezet als onderdeel van de door Dordrecht gevraagde cofinanciering voor de Maakfabriek Dordrecht, als onderdeel van de Campusontwikkeling Drechtsteden in het kader van de Groeiagenda Drechtsteden (looptijd t/m 2031).

Impuls 9 Behoud aanbod en verbetering van het openbaar vervoer (m.i.v. 2018 € 1,5 mln)
De structurele middelen voor behoud aanbod en verbetering van het openbaar vervoer worden deels ingezet voor de exploitatiesubsidie van het veer Maassluis - Rozenburg. Het restantbedrag is gereserveerd voor versterking van het personenvervoer over water. Daarmee zijn de middelen van deze impuls volledig ingezet.

Impuls 10 Oplossen knelpunten openbaar vervoer
Middelen van de investeringsimpuls voor `oplossen knelpunten openbaar vervoer` zijn ingezet voor projecten om een aantal buslijnen langer door te laten rijden in de avonduren en om een aantal rustigere buslijnen te behouden die anders zouden zijn opgeheven. Hiermee is de leefbaarheid en bereikbaarheid van het landelijk gebied verbeterd.

Impuls 11 Beperkte verlaging opcenten op de MRB (m.i.v. 2017 € 1 mln)
De inkomsten uit opcenten zijn opgebouwd uit de omvang van het wagenpark en het door de provincie vastgestelde tarief. Het tarief is in de collegeperiode als volgt ontwikkeld:

  • In het Hoofdlijnenakkoord 2015-2019 is vastgelegd dat het opcententarief is verlaagd van 95 naar 92 opcenten.
  • De intensiveringsimpuls voor een `Slimmer, schoner, sterker Zuid Holland` in 2016 bevat een kleine verlaging naar 91,7 opcenten in 2017.
  • In de Kadernota 2016, naar aanleiding van het amendement `Tijdelijke verlaging opcenten`, is het tarief verder verlaagd naar 91,4 opcenten.
  • Tot slot is in de Begroting 2018 het tarief voor twee jaar (2018 en 2019) vastgesteld op 90,4 opcenten.

Impuls 12 Extra impuls om Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving versneld te versterken
De Impuls heeft op verschillende opgaven een lerend effect gehad en een bijdrage geleverd aan de ontwikkeling van kennis en expertise bij zowel de provincie als de omgevingsdiensten. Dit wordt geborgd en doorgezet in de trajecten die buiten de Impuls verder gebracht worden, zoals de (programmatische) aanpak van Zeer Zorgwekkende Stoffen, de sturing op de omgevingsdiensten en het risicogericht toezicht. De resultaten van het programma Impuls VTH zijn beschreven in de eindrapportage.

Deze pagina is gebouwd op 06/25/2020 07:13:43 met de export van 06/25/2020 06:57:43