Jaarstukken 2019
portal

Jaarrekening 2019

8. Balans

Activa
(bedragen x €1.000)

Balans per
31-12-2018

Balans per
31-12-2019

Vaste activa

Immateriële vaste activa

Kosten onderzoek en ontwikkeling activa

14.150

14.651

Bijdrage aan activa in eigendom van derden

75.572

87.813

Subtotaal

89.722

102.464

Materiële vaste activa

Investeringen met economisch nut

122.122

125.221

Investeringen met maatschappelijk nut

922.471

1.076.243

Subtotaal

1.044.593

1.201.464

Financiële vaste activa

Deelnemingen

41.425

42.552

Overige verbonden partijen

1.916

1.916

Overige uitzettingen looptijd > = 1 jaar

4.639

8.394

Subtotaal

47.980

52.862

Vlottende activa

Voorraden

Onderhanden werk voorraden

17.078

17.898

Subtotaal

17.078

17.898

Uitzetting met een rentetypische looptijd < 1 jaar

Vordering op openbare lichamen

109.853

119.833

Verstrekte kasgeldleningen

0

0

Overige vorderingen

2.379

2.699

Overige uitzettingen

0

0

Uitzettingen in `s Rijks schatkist met looptijd < 1 jaar

97.966

67.394

Subtotaal

210.198

189.926

Liquide middelen

Kassaldi

0

0

Banksaldi

108.084

103.918

Subtotaal

108.084

103.918

Overlopende activa

Vooruitbetaalde bedragen

14.044

18.985

Nog te ontvangen bedragen op uitkering overheden met specifiek bestedingsdoel

8.457

5.886

Overige overlopende activa

35.994

48.432

Subtotaal

58.496

73.303

Vlottende activa

393.856

385.045

TOTAAL GENERAAL ACTIVA

1.576.153

1.741.834

Passiva
(bedragen x €1.000)

Balans per
31-12-2018

Balans per
31-12-2019

Vaste passiva

Eigen vermogen

Algemene reserve

80.780

92.794

Bestemmingsreserve

715.661

717.466

Nog te bestemmen resultaat lopend jaar

12.937

21.095

Subtotaal

809.378

831.354

Vaste schulden, rentetypische looptijd van één jaar of langer

Binnenlandse banken

367.395

483.728

Subtotaal

367.395

483.728

Voorzieningen (exclusief voorzieningen dubieuze debiteuren)

Voor geschatte onzekere verplichtingen en verliezen

34.220

39.403

Subtotaal

34.220

39.403

Vlottende passiva

Overlopende passiva

Nog te betalen kosten

179.780

157.983

Overige vooruit ontvangen bedragen

916

1.567

Uitkeringen van overheden met specifiek bestedingsdoel

134.921

129.565

Subtotaal

315.617

289.116

Vlottende schulden met een rentetypische looptijd < 1 jaar

Overige schulden

49.542

98.233

Subtotaal

49.542

98.233

Totaal Vlottende passiva

365.159

387.349

TOTAAL GENERAAL PASSIVA

1.576.153

1.741.834

Mutatie activa
(bedragen x € 1.000)

Immateriële vaste activa

12.742

Materiële vaste activa

156.869

Financiële vaste activa

4.881

Voorraden

820

Uitzetting met een rentetypische looptijd < 1 jaar

-20.273

Liquide middelen

-4.166

Overlopende activa

14.808

Totale mutatie

165.682

Mutatie passiva
(bedragen x € 1.000)

Eigen vermogen

21.976

Voorzieningen (exclusief voorzieningen dubieuze debiteuren)

5.183

Vaste schulden, rentetypische looptijd van één jaar of langer

116.333

Vlottende schulden met een rentetypische looptijd < 1 jaar

48.691

Overlopende passiva

-26.501

Totale mutatie

165.682

Deze pagina is gebouwd op 06/25/2020 07:13:43 met de export van 06/25/2020 06:57:43