Jaarstukken 2019
portal

Programmaverantwoording

Programma 4 Bestuur en Samenleving

De maatschappelijke dynamiek vraagt om een alerte en lerende overheid die de energie en het oplossend vermogen uit de samenleving weet in te zetten. De maatschappelijke opgave staat centraal en we werken aan die opgave via een netwerkaanpak. We doen mee in het netwerk als we een toegevoegde waarde kunnen leveren en kennen daarbij het provinciale belang. De sturing is op maat: dat wil zeggen gebiedsspecifiek, op het adequate schaalniveau gericht en gericht op integrale maatwerkoplossingen boven generieke regels. Dat betekent ruimte laten voor verschil, experimenteren, maatwerk leveren en leren omgaan met onzekerheid. We beseffen dat ruimte en vertrouwen geven op gespannen voet kan staan met het vertrouwde beeld van een rechtmatige overheid die volgens eenduidige regels opereert. In dit spanningsveld wil de provincie Zuid-Holland met maximale transparantie een oplossingsgericht, effectief en betrouwbaar bestuur zijn.

Wat heeft dat gekost?

(bedragen x € 1.000)

Primaire begroting

Bijstellingen (VJN/NJN)

Bijgestelde begroting

Realisatie

Verschil begroot vs realisatie

Realisatie %

Lasten

27.310

2.546

29.857

26.915

2.942

90%

Baten

386

233

619

650

-32

105%

Subtotaal baten en lasten

26.924

2.314

29.238

26.264

2.973

Toevoeging aan reserve

0

0

0

0

0

Onttrekking aan reserve

1.615

831

2.446

2.376

70

97%

Subtotaal reserves

-1.615

-831

-2.446

-2.376

-70

Resultaat

25.310

1.482

26.792

23.889

2.903

89%

Lasten

(bedragen x € 1.000)
Begroot € 29.857
Gerealiseerd € 26.915
Afwijking € 2.942
Deze pagina is gebouwd op 06/25/2020 07:13:43 met de export van 06/25/2020 06:57:43