Jaarstukken 2019
portal

Jaarrekening 2019

6. WNT-verantwoording 2019 provincie Zuid-Holland

Bezoldiging topfunctionarissen

De Wet normering topinkomens (WNT) is van toepassing op de provincie Zuid-Holland. Het voor de provincie Zuid-Holland toepasselijke bezoldigingsmaximum is in 2019 € 194.000, het algemeen bezoldigingsmaximum.

Leidinggevende topfunctionarissen met dienstbetrekking en leidinggevende topfunctionarissen zonder dienstbetrekking vanaf de 13 e maand van de functievervulling

Functiegegevens
(bedragen x € 1)

H.M.M. Koek
Provinciesecretaris

E.W.K. Meurs
Griffier

Aanvang en einde functievervulling in 2019

01/01 – 31/12

01/01 – 31/12

Omvang dienstverband (als deeltijdfactor in fte)

1

1

Dienstbetrekking?

ja

ja

Bezoldiging

Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen

156.524

109.294

Beloningen betaalbaar op termijn

20.574

18.514

Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum

194.000

194.000

Onverschuldigd betaald en nog niet terugontvangen bedrag

N.v.t.

N.v.t.

Reden waarom de overschrijding al dan niet is toegestaan

N.v.t.

N.v.t.

Toelichting op de vordering wegens onverschuldigde betaling

N.v.t.

N.v.t.

Reden waarom de overschrijding al dan niet is toegestaan

N.v.t.

N.v.t.

Toelichting op de vordering wegens onverschuldigde betaling

N.v.t.

N.v.t.

Gegevens 2018

Aanvang en einde functievervulling in 2018

01/06 – 31/12

01/01 – 31/12

Omvang dienstverband (als deeltijdfactor in fte)

1

1

Dienstbetrekking?

ja

ja

Bezoldiging

Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen

88.635

106.101

Beloningen betaalbaar op termijn

11.212

17.389

Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum

110.811

189.000

Overige rapportageverplichtingen op grond van de WNT

Naast de hierboven vermelde topfunctionarissen zijn er geen overige functionarissen met een dienstbetrekking die in 2019 een bezoldiging boven het individueel toepasselijke drempelbedrag hebben ontvangen.

Deze pagina is gebouwd op 06/25/2020 07:13:43 met de export van 06/25/2020 06:57:43