Jaarstukken 2019
portal

Paragrafen

Paragraaf Onderhoud kapitaalgoederen

Areaal
Het provinciale areaal is in ruwweg drie groepen te verdelen en bestond op 1 januari 2019 uit:

 • Wegen en vaste kunstwerken: circa 760 ha verhardingen, 198 vaste bruggen, 66 viaducten, 75 tunnels,
  1.085 ha bermen en 150 ha bermsloten, 36.900 bomen, 129 VRI-installaties, 175 km geleiderail en 13 km geluidswering.
 • Vaarwegen en beweegbare kunstwerken: circa 214 km oever, 613 ha te baggeren vaarwegen, 65 beweegbare bruggen en 7 sluiscomplexen.
 • Bedrijfsvoeringsmiddelen zoals steunpunten, inspectievaartuigen en –voertuigen, en gladheidsbestrijdingsmateriaal.

In het Programma Zuid-Hollandse Infrastructuur (PZI) is een gedetailleerde opgave van het areaal opgenomen.

Beleidskader
In juni 2016 hebben PS de Nota Onderhoud kapitaalgoederen 2016-2019 (deel infrastructuur Wegen en Vaarwegen) (NOK) vastgesteld (besluitnummer 6903 ). Met deze nota zijn de uitgangspunten en kaders vastgesteld waarbinnen GS het beheer van de bestaande en toekomstige provinciale infrastructuur uitvoeren. Het beheer uitvoeren binnen de in deze nota geformuleerde kaders voorkomt dat achterstanden in het onderhoud en kapitaalvernietiging ontstaan.

In onderstaande tabellen is de opbouw van de effectindicatoren 2.1a, 2.1b en 2.1l nader uitgewerkt. Conform de beheerstrategie sober en doelmatig wordt het planmatig onderhoud aan de wegen uitgevoerd als de technische staat van de wegen matig is.

Realisatie 2019
Wegen
In 2019 is conform de programmering in de najaarsnota door de aannemer het planmatig onderhoud afgerond aan de wegtrajecten:

 • N207c, kruising hefbrug Waddinxveen
 • N207e, Alphen aan den Rijn, rotonde N207/N231
 • N456, Waddinxveen, rotonde Distripark

Het planmatig onderhoud aan de volgende weg is niet in 2019 afgerond vanwege een scopewijziging. De rotonde N231/achtienkavels, binnen het project N231a (Nieuwkoop – Alphen aan den Rijn) kan toch binnen het project worden gerealiseerd. De aanleg van deze rotonde vindt plaats in 2020.

Vaarwegen

In 2019 is conform de programmering in de najaarsnota door de aannemer het planmatig onderhoud afgerond aan de vaarwegtrajecten:

 • Vervanging oevers langs:
  • Traject 1, Schie (Rotterdam – Den Haag)
  • Traject 2, Rijn-Schiekanaal (Den Haag - Leiden)
  • Traject 5, De Zijl
  • Traject 9, Gouwe
  • Traject 10, Merwedekanaal
 • Aanleg extra walstroomkasten langs de provinciale vaarwegen

Beweegbare kunstwerken
In 2019 is conform PZI door de aannemer het planmatig onderhoud afgerond aan de beweegbare bruggen in:

 • Traject 10: Concordiabrug
 • Hartelbrug

De aannemer heeft het planmatig onderhoud aan de beweegbare kunstwerken over traject 5 (De Zijl): Zijlbrug, Spanjaardsbrug en Doesmolenbrug net niet in 2019 afgerond. De laatste restwerkzaamheden aan Zijlbrug vinden in 2020 plaats, waarna oplevering en activering volgt.

Financiële aspecten
De kosten voor beheer en onderhoud van wegen en vaarwegen worden in de begroting geraamd en verantwoord.

(bedragen x € 1.000)

Begroting stand NJN

Rekening

Saldo

Dagelijks beheer en onderhoud, taak 2-1-1

28.865

31.047

-2.181

Planmatig onderhoud, taak 2-1-2

32.875

32.236

639

* exclusief uitgaven voor van functionele verbeteringen en overdracht areaal. Het verschil tussen begroting en realisatie is voor de exploitatie-uitgaven verantwoord in doel 2.1, en voor de geactiveerde investeringen in de jaarrekening, onderdeel investeringen.

Deze pagina is gebouwd op 06/25/2020 07:13:43 met de export van 06/25/2020 06:57:43