Jaarstukken 2019
portal

Programmaverantwoording

Programma 3 Aantrekkelijk en Concurrerend

Naar een nieuwe economie: the next level
De provincie Zuid-Holland bevindt zich in een omvangrijk transitieproces naar een duurzame en digitale economie.
De economie heeft te maken met snelle disruptieve technologische ontwikkelingen, zoals de omschakeling van fossiele naar duurzame energie, robotisering, 3-D printing en digitalisering. Daardoor moeten we onze productieprocessen en manier van werken anders inrichten en ons aanpassen aan andere, nieuwe markten en ketens van producent naar consument. Hoe sneller we dat doen, des te concurrerender we zijn. Voor Zuid-Holland betekent dat werk aan de winkel. We maken de stap naar een circulaire economie waarin hergebruik van grondstoffen een nieuw verdienmodel wordt. We stimuleren innovatie via nauwe samenwerking tussen de diverse economische sectoren, kennis- en onderwijsinstellingen die onze regio herbergt. Met een aantrekkelijke woon- en werkomgeving trekken we bedrijven, kenniswerkers en andere talenten.

Energievernieuwing
Het klimaatakkoord dat in 2015 in Parijs is gesloten, luidt het einde in van een economie gebaseerd op fossiele brandstoffen. De aanwezigheid van energie-intensieve sectoren als de haven en de glastuinbouw biedt grote kansen voor de energietransitie. De omvang van de opgave voor energietransitie is in Zuid-Holland groot, 25% van de totale CO2-emissie in Nederland wordt in Zuid-Holland uitgestoten, 20% van de Nederlandse bevolking woont in deze provincie. Dat biedt de kans om hier ook de grootste stap te zetten en dus een groot effect zichtbaar te maken. Zuid-Holland wil een slimme en schone economie waar fossiele bronnen zijn vervangen door hernieuwbare bronnen. Dat brengt –naast negatieve effecten door klimaatverandering voorkomen- ook nieuwe verdienmodellen, nieuwe exportproducten en nieuwe banen met zich mee. We nemen maatregelen om energie te besparen en het gebruik van aardgas drastisch te verminderen.

Naar een levendige meerkernige metropool
In Zuid-Holland is een onderscheidend meerkernig stedelijk netwerk ontstaan waarin elke stad een eigen profiel heeft ontwikkeld. Onze welvaart en welzijn hangen af van de kwaliteit van dit stedelijk netwerk. Steden zijn ontmoetingsplaatsen, emancipatieladders voor nieuwkomers en broedplaatsen van ideeën en innovatie. Zuid-Holland staat voor de opgave om in het komende decennium een fors aantal woningen te laten bouwen en om de woonvoorraad te verduurzamen. De uitdaging is om deze ontwikkeling op een sociale, gezonde en duurzame manier vorm te geven. Het economisch potentieel kan beter benut worden door de steden met hun afzonderlijke kwaliteiten beter te verbinden tot een metropool. Het leef- en vestigingsklimaat wordt versterkt door stad en land goed te verbinden, door ruimte te bieden voor groen en water in de stad, door een evenwichtige woningvoorraad en passende werklocaties. De vitaliteit van de meerkernige metropool is gebaat bij cultuur, kenniscentra en aantrekkelijke binnensteden.

Wat heeft dat gekost?

(bedragen x € 1.000)

Primaire begroting

Bijstellingen (VJN/NJN)

Bijgestelde begroting

Realisatie

Verschil begroot vs realisatie

Realisatie %

Lasten

118.929

-18.965

99.964

89.998

9.966

90%

Baten

774

963

1.737

4.146

-2.410

239%

Subtotaal baten en lasten

118.155

-19.928

98.227

85.852

12.375

Toevoeging aan reserve

21.716

33.969

55.684

56.384

-700

101%

Onttrekking aan reserve

37.731

-4.127

33.604

30.174

3.430

90%

Subtotaal reserves

-16.015

38.096

22.081

26.211

-4.130

Resultaat

102.140

18.168

120.308

112.063

8.245

93%

Lasten

(bedragen x € 1.000)
Begroot € 99.964
Gerealiseerd € 89.998
Afwijking € 9.966
Deze pagina is gebouwd op 06/25/2020 07:13:43 met de export van 06/25/2020 06:57:43