Jaarstukken 2019
portal

Paragraaf Weerstandsvermogen en Risicobeheersing

Risico's

2.

Renterisico

Risico

De rentekosten voor leningen om in de financieringsbehoefte te voorzien zijn hoger dan de geprognostiseerde rentekosten.

Oorzaken

  • Macro-economische ontwikkelingen leiden tot een hogere rentevoet.
  • De financieringsbehoefte neemt in de komende jaren sneller toe dan voorzien door onvoorziene toename van de voorgenomen uitgaven en/of een afname van de begrote inkomsten (zoals bijvoorbeeld de inkomsten uit het provinciefonds).

Gevolg(en)

De financiële ruimte neemt af.

Achtergrond informatie

De provincie trekt langlopende leningen aan om in de financieringsbehoefte te voorzien. De financieringsbehoefte zal de komende jaren toenemen door de afloop van bestaande leningen en de omvang van voorgenomen uitgaven. De jaarlijkse rentekosten van de financieringsbehoefte worden bepaald door de omvang en afloop van de bestaande leningenportefeuille, de financieringsbehoefte als gevolg van voorgenomen uitgaven en de van toepassing zijnde rentetarieven.

Maatregelen

  • In de begroting is uitgegaan van een conservatieve inschatting van de rentevoet.
  • Ook de berekening van de financieringsbehoefte is conservatief.

Status risico

In 2019 zijn diverse nieuwe geldleningen aangetrokken tegen een historisch lage rente: het geleende bedrag is nagenoeg gelijk aan het begrote bedrag en de werkelijke rente ligt lager dan het begrote percentage.
Door de omvang van de nog aan te trekken geldleningen is het een reëel risico voor de begroting als de rente gaat stijgen. De inschatting is, op basis van de huidige rentevisies van de Nederlandse banken, dat de kans op een substantiële rentestijging in het komende jaar zeer laag is. Bovendien kan een beperkte stijging nog opgevangen worden binnen het huidige rentebeleid ondanks een neerwaartse aanpassing van de verwachte rente die bij de Begroting 2020 is doorgevoerd. Dit betekent dat voor het komende jaar dit risico niet nader is gekwantificeerd.

Deze pagina is gebouwd op 06/25/2020 07:13:43 met de export van 06/25/2020 06:57:43