Jaarstukken 2019
portal

Programmaverantwoording

Programma 2 Bereikbaar en Verbonden

Best bereikbare provincie
Zuid-Holland is een internationaal transportknooppunt. Onze welvaart danken we grotendeels aan goederenstromen vanuit de haven en industrie en producten vanuit de land- en tuinbouw die de provincie in en uit gaan. We zien ook veel dagelijkse verplaatsingen tussen woon- en werklocaties. Zuid-Holland is de meest verstedelijkte provincie, waarin twee van Nederlands grootste steden liggen, een reeks oud-Hollandse steden en talrijke kleinere gemeenten.

Economische groei zorgt voor toenemende druk op de infrastructuur, door meer goederenverkeer en meer woon-werk verplaatsingen. Zuid-Holland ontleent zijn kracht aan het meerkernige stedelijk netwerk waarin elke stad een economisch profiel heeft. Uit internationale onderzoeken blijkt dat het potentieel sterker benut kan worden door de steden en economische clusters met hun afzonderlijke kwaliteiten beter te verbinden. Voor de concurrentiepositie is niet alleen een goede bereikbaarheid via (vaar- en spoor)wegen van belang, maar ook steeds meer via de digitale infrastructuur.

Het is onze ambitie dat Zuid-Holland de best bereikbare provincie van Nederland is; optimaal verbonden met regionale, landelijke en internationale centra. Er liggen grote kansen in verbinding van de mobiliteitsopgaven met de verstedelijkingsaanpak, economische transitie en energievernieuwing. Wij willen de mobiliteitssector schoner maken en verduurzamen, om de nationale doelstellingen voor klimaat en luchtkwaliteit te halen. Wij willen daarom het openbaar vervoer versterken en gebruik van de fiets in de mobiliteitsketen van reizigers stimuleren. Daarnaast moet vervoer over water een volwaardig alternatief zijn voor vervoer over de weg. De demografische opbouw van de samenleving verandert, wat leidt tot een verschuiving in het ov-gebruik. Hierdoor staat de traditionele invulling van het aanbod van openbaar vervoer in de landelijke gebieden onder druk. In deze landelijke gebieden blijft wel de noodzaak bestaan voor passend openbaar vervoer voor mensen die hiervan afhankelijk zijn.
We willen innovatie in het openbaar vervoer stimuleren door in de concessieverlening de creativiteit van aanbieders de ruimte te geven.

Wat heeft dat gekost?

(bedragen x € 1.000)

Primaire begroting

Bijstellingen (VJN/NJN)

Bijgestelde begroting

Realisatie

Verschil begroot vs realisatie

Realisatie %

Lasten

276.980

-10.598

266.383

283.737

-17.354

107%

Baten

21.502

-9.037

12.464

21.343

-8.878

171%

Subtotaal baten en lasten

255.479

-1.560

253.918

262.394

-8.476

Toevoeging aan reserve

48.193

2.622

50.815

50.489

327

99%

Onttrekking aan reserve

15.373

6.765

22.138

9.612

12.525

43%

Subtotaal reserves

32.821

-4.143

28.678

40.876

-12.199

Resultaat

288.300

-5.704

282.596

303.271

-20.675

107%

Lasten

(bedragen x € 1.000)
Begroot € 266.383
Gerealiseerd € 283.737
Afwijking € -17.354
Deze pagina is gebouwd op 06/25/2020 07:13:43 met de export van 06/25/2020 06:57:43