Jaarstukken 2019
portal

Jaarrekening 2019

10. Stille reserves

10. Stille reserves

Stille reserves van niet-bedrijfsgebonden activa worden in het BBV gedefinieerd als het verschil tussen de actuele waarde en de boekwaarde, waarbij de eerste materieel hoger uitvalt dan de tweede. De actuele waarde is gedefinieerd als de marktwaarde van het actief.

Stille Reserves
(bedragen x € 1 mln)

Startsituatie
31-12-2018

Mutaties 2019

Saldo
31-12-2019

Gebouwd onroerend goed

0,9

-

0,9

Onbebouwd onroerend goed

5,6

-0,4

5,2

Kunst

0,4

-

0,4

Deelnemingen

48,2

-1,9

46,3

Verbonden partijen

-0,2

0,2

-0,4

Totaal

54,9

-2,1

52,4

Deze pagina is gebouwd op 06/25/2020 07:13:43 met de export van 06/25/2020 06:57:43