Jaarstukken 2019
portal

Jaarrekening 2019

3. Kapitaallasten

Er is € 8,5 mln extra afgeschreven op de bijdragen in activa van derden, omdat de ontvangers van de subsidie het betreffende activum niet hebben geactiveerd. Het is de provincie dan niet toegestaan de bijdrage te activeren, met uitzondering van bijdragen aan het Rijk. Daarnaast zijn er ontvangers van de subsidie die in een kortere periode afschrijven dan de provincie en in die gevallen dient de provincie de afschrijvingen daarop aan te passen.
In verband met de herindeling Vijfheerenlanden wordt een deel van de provinciale activa overgedragen aan de provincie Utrecht. Dit leidt tot een extra afschrijving van € 13,9 mln waar een vordering op de provincie Utrecht tegenover staat.

Programma
(bedragen x € 1.000)

Jaarrekening 2018

Jaarrekening 2018 desinvesteringen

Primaire Begroting 2019

Wijziging Voorjaarsnota

Wijziging Najaarsnota

Bijgestelde Begroting 2019

Realisatie 2019

Verschil begroot vs realisatie

1 Groen, Waterrijk en Schoon

106

0

162

-6

0

156

156

0

2 Bereikbaar en Verbonden

42.651

0

44.461

-2.194

0

42.268

64.751

-22.484

- Overzichten en Middelen

16

0

0

10

0

10

10

0

- Overhead

10.026

0

10.045

232

0

10.277

10.274

2

Totaal afschrijvingslasten

52.798

0

54.668

-1.958

0

52.710

75.191

-22.481

Deze pagina is gebouwd op 06/25/2020 07:13:43 met de export van 06/25/2020 06:57:43